Statut

Skupština Sindikata policije Hrvatske, temeljem članka 19. Statuta Sindikata policije Hrvatske u Zagrebu dana 12. travnja 2024. godine usvojila je sljedeći

S T A T U T

 I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Sindikat policije Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat)  je nezavisna, samostalna, dobrovoljna interesna i nestranačka udruga zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim i javnim tijelima, utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje svojih članova organiziranih u glavne podružnice.

Članak 2.

Ovim se Statutom utvrđuje svrha Sindikata, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak Sindikata, tijela Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela Sindikata, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način određivanja visine članarine, način donošenja i izmjene Statuta, pravilnika i drugih općih akata i način stjecanja imovine, raspolaganja imovinom i nadzor nad njom te prestanak rada Sindikata.

Članak 3.

Sindikat je pravna osoba, neovisna o poslodavcu i njegovim udrugama. Sindikat čine svi njegovi organizacijski oblici utvrđeni ovim Statutom.

Sindikat se za ostvarivanje interesa članstva bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonima.

Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti interese članstva te organizira i vodi štrajk.

Sindikat surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama istih ili srodnih interesa, kako u zemlji tako i inozemstvu te se u takve udruge može udružiti.

Članak 4.

Sindikat djeluje na načelima:

 • zaštite i promicanja socijalno-gospodarskih prava članova,
 • demokratskog zastupanja i očitovanja volje članova te odgovornosti dužnosnika i tijela Sindikata,
 • dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Sindikata,
 • neovisnosti o poslodavcu, političkim strankama i vjerskim zajednicama,
 • samostalnosti u uređenju unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja dužnosnika i tijela Sindikata,
 • javnosti rada,
 • zaposleničke i sindikalne solidarnosti,
 • poštivanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 5.

Naziv Sindikata je: SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE.

Skraćeni naziv Sindikata je: SPH

Sjedište Sindikata je u Zagrebu. Adresu Sindikata utvrđuje Predsjedništvo odlukom.

Sindikat ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži puni naziv Sindikata ispisan polukružno u gornjoj polovici SINDIKAT POLICIJE, u donjoj polovici HRVATSKE, a u sredini kraticu SPH ili grb Sindikata.

Sindikat ima grb i znak Sindikata.

O promjeni naziva i sjedišta Sindikata odlučuje Skupština Sindikata na prijedlog Predsjedništva Sindikata.

GRB SINDIKATA:

Sindikat ima grb oblika grba Republike Hrvatske s krunom i crveno-bijelim kvadratnim poljima s lijeve strane, od donjeg lijevog do gornjeg desnog ruba je bijela traka s natpisom SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE. Donji  desni dio grba je plave boje s policijskom značkom žuto-bijele boje s natpisom MUP RH.

ZNAK SINDIKATA:

Sindikat ima znak oblika plavog štita s okruglim hrvatskim pleterom u sredini te s velikim štampanim slovima SPH koja idu preko pletera od gornjeg lijevog kuta prema donjoj desnoj strani. Pleter, slova i obrub znaka mogu biti u srebrenoj i zlatnoj boji. Znak je simbol Sindikata i može se koristiti u svim prigodama osim na službenim pečatima i žigovima te je znakovno izjednačen s grbom.

ČLANSKA ISKAZNICA:

Na članskoj iskaznici s lijeve strane nalazi se znak Sindikata, s desne strane je crnim slovima natpis SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, a ispod njega naziv na engleskom jeziku POLICE UNION OF CROATIA. Ispod natpisa utisnut je broj kartice, ime i prezime, broj članske iskaznice. Predsjedništvo Sindikata može svojom odlukom utvrditi i drugi sadržaj ili elemente na članskoj iskaznici te donijeti i odluku o izradi zajedničke kartice s poslovnim partnerom/ima (tzv. „co-branding“  kartice). Sindikat policije Hrvatske može izdati značku sa znakom Sindikata.

Sindikat ima zastavu svijetloplave ili tamnoplave boje, s grbom ili znakom Sindikata u sredini.

Članak 6.

Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.

Sindikat zastupa predsjednik Sindikata, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju on ovlasti.

Rad Sindikata je javan.

Javnost rada Sindikata i informiranje članstva ostvaruje se redovitim obavješćivanjem članstva o radu tijela Sindikata putem predsjednika, glavnog povjerenika, putem mrežnih stranica i društvenih mreža ili na neki drugi pogodan način.

 

III. SVRHA I CILJEVI

Članak 7.

Svrha i cilj  djelovanja Sindikata je:

 • sklapanje kolektivnih ugovora u ime i za račun svojih članova,
 • poboljšanje općih radnih i socijalnih prava članova,
 • zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova,
 • zaštita prava iz rada (individualnih i kolektivnih), posebice glede plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite,
 • zastupanje i pružanje pravne pomoći članovima,
 • osposobljavanje glavnih povjerenika, povjerenika i predstavnika Sindikata,
 • očuvanje stečenih socijalnih prava,

U ostvarivanju ciljeva, a radi promicanja interesa svojih članova, Sindikat polazi s pozicije socijalnog partnera te će poticati sklapanje i primjenu Kolektivnog ugovora, uz insistiranje na njegovom poštivanju od strane poslodavca, a u slučaju potrebe može organizirati prosvjede i štrajk.

 

IV. ČLANSTVO

Članak 8.

Članom Sindikata može postati svaki zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP), zaposlenik Sindikata, zaposlenik drugih državnih ili javnih tijela, zaposlenik vatrogasnih postrojbi ili redarstva na području Republike Hrvatske te zaposlenik pravnih osoba u vlasništvu RH koje obavljaju javne funkcije, a koji se dobrovoljno učlani u Sindikat potpisivanjem pristupnice te ispunjava svoje članske obveze.

Članstvo u Sindikatu miruje u vrijeme obavljanja eventualne poslovne funkcije i u drugim slučajevima kad član Sindikata stekne radno-pravne ili pregovaračke ovlasti na strani poslodavca.

Po umirovljenju član Sindikata može ostati u članstvu Sindikata, pod uvjetima koje određuje glavna podružnica ili Sindikat, svojom odlukom.

Na neku od dužnosti u Sindikatu ne može biti izabran, niti ju obavljati, član koji je ujedno i član drugoga Sindikata koji djeluje u MUP-u ili drugom tijelu iz stavka 1. ovog članka, u kojem djeluje Sindikat.

Na osobu koja je isključena iz članstva Sindikata, ne primjenjuju se odredbe članka 8. stavak 1. i 3., osim uz prethodnu suglasnost Sindikata i glavne podružnice.

Članak 9.

Članu se pristupanjem u Sindikat izdaje članska iskaznica, koju je po prestanku članstva dužan vratiti.

Članak 10.

Članstvo prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem iz Sindikata uz prethodno podmirenje svih članskih obveza,
 • neopravdanim neplaćanjem članarine tri mjeseca,
 • isključenjem iz Sindikata zbog nepoštivanja Statuta, Pravilnika i odluka Sindikata,
 • isključenjem iz Sindikata zbog narušavanja ugleda ili nanošenje štete Sindikatu.

Za vrijeme opravdanog neplaćanja članarine zbog rodiljnih, očinskih ili roditeljskog dopusta, neplaćenog dopusta, upućivanja u mirovne misije i sl. članstvo u Sindikatu  miruje, kao i prava i obveze iz članka 12. ovoga Statuta.

Članak 11.

Odluku o opomeni, opomeni pred isključenje i odluku o isključenju iz članstva Sindikata donosi Predsjedništvo Sindikata temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga predsjednika Sindikata za članove Predsjedništva.

Odluku o opomeni, opomeni pred isključenje i odluku o isključenju iz članstva Sindikata može donijeti i povjerenstvo glavne podružnice temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga glavnog povjerenika, za članove u glavnoj podružnici.

Odluke iz stavka 1. i 2. su stegovne mjere koje se mogu donijeti povodom povrede Statuta u slučajevima kada član djeluje protivno Statutu, odlukama ili interesima Sindikata, kada je narušio ugled ili nanio štetu Sindikatu.

Kod donošenja odluke o opomeni pred isključenje određuje se vrijeme njenog trajanja, odnosno u kojem roku će se primijeniti odluka o isključenju ukoliko član ponovi istovrsnu ili težu povredu. Rok iz ovog stavka ne može biti dulji od 6 mjeseci.

U slučaju kada je članu izrečena opomena, ona se stavlja van snage ako član ne ponovi istovrsnu ili težu povredu, ukoliko u roku 3 mjeseca od kada je izrečena ne bude izrečena nova mjera.

Ako član u roku iz stavka 5. ponovi istovrsnu ili težu povredu, prethodno donesena odluka o opomeni se uzima u obzir prilikom određivanja nove stegovne mjere.

U slučaju donošenja odluke o isključenju iz članstva, članu prestaju sva prava sukladno članku 12. ovog Statuta.

Na sve odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka, član ima pravo prigovora Statutarnoj komisiji u roku 15 dana od primitka.

Statutarna komisija dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana.

Odluka Statutarne komisije je konačna.

Članak 12.

Član Sindikata ima pravo:

 • na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja plaće, uvjeta rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenih kolektivnim ugovorom ili drugim pravnim aktom,
 • na besplatne pravne pomoći i zastupanja u statusno radno-pravnim odnosima,
 • na materijalnu pomoć sukladno Pravilniku o financiranju i financijskom poslovanju ili odlukom glavne podružnice,
 • na povoljniji tretman pri nabavci i plaćanju roba i usluga,
 • na članstvo i zajmove u Kasi uzajamne pomoći koju osniva Sindikat ili glavna podružnica,
 • na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat,
 • na informiranje,
 • da bira i da bude biran u tijela Sindikata,
 • na druga prava koja proistječu iz djelatnosti Sindikata.

Član Sindikata stječe prava iz stavka 1. točke 2., 3. i 8. ovog članka nakon plaćene tri članarine. Iznimno, član koji se ispiše iz Sindikata i koji se nakon toga ponovno učlani stječe pravo iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka, nakon plaćenih šest članarina. Rok u kojem član ostvaruje prava iz stavka 1. točke 4., 5. i 6. može odrediti Sindikat ili glavna podružnica svojim odlukama.

Glavni povjerenik koji odlazi u mirovinu, a nije mu istekao mandat, može ostati član tijela Sindikata i tijela glavne podružnice pod uvjetom da redovno plaća članarinu. Povjerenik u glavnoj podružnici koji odlazi u mirovinu na određeni dan i dalje može ostati povjerenik u glavnoj podružnici, pod uvjetom da redovno plaća članarinu. Član Sindikata, odlaskom u mirovinu, može biti izabran u odbore ili komisije u Sindikatu ili glavnoj podružnici pod uvjetom da redovno plaća članarinu i na temelju odluke Predsjedništva Sindikata ili glavne podružnice.

Članak 13.

Učlanjenjem u Sindikat član preuzima obveze:

 • poštivanja Statuta, Pravilnika i odluka tijela Sindikata te djelovanja sukladno sindikalnom programu,
 • urednog plaćanja članarine,
 • u slučaju korištenja prava iz članka 12. stavak 1. točka 2. i 6. plaćanja još najmanje šest mjesečnih članarina nakon korištenja tih prava, čak i u slučaju prestanka članstva u Sindikatu,
 • u slučaju korištenja prava iz članka 12. stavak 1. točka 3., 4. i 5. plaćanja još najmanje tri mjesečne članarine nakon korištenja tih prava, čak i u slučaju prestanka članstva u Sindikatu,
 • zaštita interesa Sindikata,
 • ostalih obveza koje proistječu iz djelatnosti i odluka Sindikata.

Članak 14.

Zaslužnim pojedincima, koji su doprinijeli radu i ugledu Sindikata, mogu se izdati iskaznice počasnog člana ili donatora Sindikata, a isti nema prava koja proizlaze iz Statuta Sindikata i donesenih pravilnika.

Članu sindikata koji je značajno doprinio radu i ugledu Sindikata može se izdati priznanje ili zahvalnica Sindikata.

Odluku o dodjeli počasne ili donatorske članske iskaznice, priznanja ili zahvalnice donosi predsjednik.

Predsjednik može donijeti Odluku iz stavka 3. i na pisani prijedlog glavnog povjerenika.

 

V. TIJELA I USTROJSTVO

Članak 15.

Sindikat čine članovi organizirani u glavnim podružnicama.

Sindikat putem Predsjedništva koordinira rad svih glavnih podružnica te pred poslodavcem brani interese i prava članstva.

Članak 16.

Sindikat se može radi kvalitetnijeg zastupanja članstva udružiti u strukovne i sindikalne udruge u zemlji i inozemstvu.

Odluku o pristupanju u udrugu više razine ili istupanju iz nje donosi Predsjedništvo Sindikata.

Predsjedništvo može donijeti odluku o osnivanju udruge više razine.

Članak 17.

Sindikat  djeluje putem tijela:

– Skupština

– Predsjedništvo

– Izvršno predsjedništvo

– Statutarna komisija

– Nadzorni odbor

– odbori ili komisije

– predsjednik

– zamjenik predsjednika

– dopredsjednici

– glavni tajnik

– koordinacija

 

SKUPŠTINA SINDIKATA

Članak 18.

Najviše tijelo Sindikata policije Hrvatske je Skupština.

Skupština Sindikata održava se najmanje jednom u 5 godina.

Skupštinu saziva Predsjedništvo, koje predlaže dnevni red i priprema radne materijale.

Tijela Sindikata izabrana na Skupštini imaju mandat u trajanju do ponovnog izbora na Skupštini.

Skupštinom predsjeda Radno predsjedništvo na čelu s predsjednikom Sindikata, a čine je predsjednik Sindikata, članovi Predsjedništva i delegati. Glavnu podružnicu na Skupštini predstavlja glavni povjerenik i, na svakih započetih dvije stotine članova glavne podružnice, jedan delegat.

Članak 19.

Zadaci Skupštine su:

 • usvajanje Statuta,
 • usvajanje Poslovnika o radu Skupštine i njenih tijela,
 • usvajanje izvješća o radu predsjednika, Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
 • glasovanje za izbor ili razrješenje predsjednika te članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora Sindikata.

 

 PREDSJEDNIŠTVO

Članak 20.

Najviše tijelo Sindikata  između dvije skupštine je Predsjedništvo, koje čine predsjednik Sindikata, dopredsjednici, glavni tajnik, glavni povjerenici ili njihovi zamjenici.

Predsjedništvo predstavlja Sindikat pred trećim osobama i odgovara za svoje obveze sredstvima i imovinom Sindikata.

Sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Sastanci se po potrebi mogu organizirati putem video sastanka (online).

Predsjedništvo saziva predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.

Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.

Zadaci Predsjedništva su:

 • izbor pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i pregovore s Vladom RH i nadležnim ministarstvom,
 • koordinacija rada i pomoći glavnim podružnicama u radu,
 • donošenje Pravilnika o financijskom poslovanju i financijskog plana te usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Sindikata,
 • da osigurava što povoljnije uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prigodom zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima važnim za službenike i namještenike, članove Sindikata i Sindikat,
 • da raspravlja i usvaja konačni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora,
 • davanje ili opozivanje suglasnosti povjereniku podružnice na pravo na zaštitu iz Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i kolektivnog ugovora, a na temelju pisanog zahtjeva glavnog povjerenika,
 • da poduzima potrebne aktivnosti za unapređenje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
 • donosi odluku o sazivanju skupštine glavne podružnice u izvanrednim situacijama, najkasnije u roku od 6 mjeseci,
 • da donosi odluku o tome koji će glavni povjerenik ili koordinator puno radno vrijeme raditi samo za Sindikat,
 • da donosi prijedlog Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna,
 • na prijedlog Statutarne komisije usvaja izmjene i dopune Statuta Sindikata radi usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim propisima,
 • na prijedlog Statutarne komisije usvaja pročišćeni tekst Statuta Sindikata,
 • utvrđivanje općih i posebnih ciljeva Sindikata,
 • da imenuje zastupnike Sindikata u drugim udrugama,
 • da radi na osnivanju i organizaciji trgovačkog društva koje će najviše odgovarati interesima zaposlenika,
 • da unapređuje organizaciju Sindikata donošenjem odluka, uputa i preporuka,
 • da organizira i sudjeluje u organiziranju obrazovanja glavnih povjerenika,
 • da osigura informiranje u Sindikatu,
 • da donosi program rada i osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Skupštine, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i tijela koja osniva,
 • na prijedlog predsjednika Sindikata, biranje glavnog tajnika, dopredsjednika Sindikata te članova odbora ili komisija i koordinacija,
 • na prijedlog predsjednika Sindikata, donošenje odluka o razrješenju dužnosti člana Predsjedništva Sindikata, koji se time razrješuje i svih dužnosti koje su hijerarhijski podređene funkciji člana Predsjedništva (glavni povjerenik i ostalo),
 • na prijedlog glavnog povjerenika, poništavanje odluka podružnice koje su u suprotnosti sa odlukama Predsjedništva, Izvršnog predsjedništva, predsjednika Sindikata, glavne podružnice i glavnog povjerenika,
 • imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata na državnoj razini koje bira Skupština,  u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku, budu razriješeni dužnosti ili isključeni iz Sindikata, do njihovog izbora na prvoj izbornoj skupštini,
 • donošenje Poslovnika o radu Predsjedništva,
 • da odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
 • te donosi druge odluke, u skladu sa zakonom i Statutom.

Predsjedništvo odgovara za svoj rad Skupštini i članstvu.

 

IZVRŠNO PREDSJEDNIŠTVO

Članak 21.

Izvršno predsjedništvo je operativno tijelo koje djeluje po svim pitanjima za koja je zaduženo Predsjedništvo, a čine ga predsjednik Sindikata, glavni tajnik i dopredsjednici.

Izvršno predsjedništvo saziva predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.

Zadaće Izvršnog predsjedništva su:

 • da brine o provođenju odluka Skupštine, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Statutarne komisije,
 • donošenje hitnih odluka o kojima izvješćuje Predsjedništvo na idućem sastanku,
 • daje smjernice za rad Sindikata,
 • da se brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u Sindikatu i odnosima s poslodavcem i javnošću.

Izvršno predsjedništvo se sastaje po potrebi. Sastanci se mogu organizirati i online.

Izvršno predsjedništvo donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovorno je Predsjedništvu Sindikata.

U slučaju spriječenosti ili drugog objektivnog razloga nesudjelovanja na sastancima, član iz stavka 1. ovog članka može imenovati zamjenika. Zamjenik ima pravo glasa.

Radom Izvršnog predsjedništva predsjeda predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.

 

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 22.

Zadaće Statutarne komisije su:

 • prati ostvarivanje i provođenje odredaba ovog Statuta,
 • daje tumačenja odredaba ovog Statuta te priprema njegove dopune i izmjene,
 • ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata i tijela Sindikata s odredbama ovog Statuta,
 • razmatra inicijative i opravdanost zahtjeva tijela i članova Sindikata za izmjenu i dopunu Statuta,
 • utvrđuje prijedlog za usklađivanje Statuta s važećim propisima,
 • priprema izmjene i dopune Statuta Sindikata radi usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim propisima koje usvaja Predsjedništvo Sindikata,
 • priprema pročišćeni tekst Statuta koji usvaja Predsjedništvo Sindikata,
 • odlučuje o prigovorima na odluke o isključenju iz Sindikata, na odluke o opomeni, opomeni pred isključenje i isključenju iz Sindikata,
 • djeluje kao savjetodavno tijelo glavnim podružnicama, u pripremama i provedbi Skupština, Statutarnu komisiju saziva predsjednik Statutarne komisije, po potrebi, a na osnovu dostavljenih radnih materijala,
 • prisustvuje na Skupštini glavne podružnice te zapisnikom utvrđuje sukladnost provedbe Skupštine u skladu sa Statutom

Statutarnu komisiju čine tri člana koje bira Skupština iz redova glavnih povjerenika, a koji ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Statutarne komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika Statutarne komisije.

Kao pomoć za obavljanje svojih zadaća Statutarna komisija može angažirati osobu sa stručnim  znanjima.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem i raspolaganjem sindikalnom imovinom Sindikata i glavnih podružnica te o nalazima izvješćuje Skupštinu Sindikata, Predsjedništvo ili Povjerenstvo glavne podružnice nad kojom se vodi nadzor.

Nadzorni odbor saziva predsjednik Nadzornog odbora ili se saziva na zahtjev predsjednika Sindikata.

Nadzorni odbor čine tri člana, koje bira Skupština iz redova glavnih povjerenika, a koji ne mogu biti članovi Statutarne komisije.

Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, a sastaju se u pravilu jednom godišnje ili po potrebi.

Nadzorni odbor dužan je jednom godišnje obaviti nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Sindikata i glavnih podružnica.

Nadzorni odbor prisustvuje Skupštini glavne podružnice, o čemu sastavlja zapisnik u skladu sa Statutom.

Glavne podružnice mogu imati svoje Nadzorne odbore.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Predsjedništvu i Skupštini.

 

 ODBORI ILI KOMISIJE

Članak 24.

Odbore ili komisije čine najmanje tri člana koje bira Predsjedništvo, a osnivaju se prema potrebama rada Sindikata.

Članovi odbora ili komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika odbora, a sastaju se po potrebi i za svoj rad odgovorni su Predsjedništvu i predsjedniku Sindikata.

Odbore ili komisije saziva predsjednik odbora ili komisije.

 

PREDSJEDNIK

Članak 25.

Predsjednika bira Skupština Sindikata iz redova glavnih povjerenika.

Predsjednik Sindikata obavlja poslove:

 • predstavlja Sindikat prema trećim osobama,
 • predstavlja Sindikat u odnosima s javnošću,
 • upravlja i rukovodi uredom Sindikata i zaposlenim osobljem,
 • vodi računa o kadrovskoj popunjenosti ureda Sindikata te sklapa ugovor o radu sa zaposlenim osobljem Ureda,
 • zastupa Sindikat u pravnom i financijskom prometu,
 • podnosi Predsjedništvu izvješće o radu Sindikata i financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Predsjedništva,
 • zaključuje i potpisuje kolektivni ugovor,
 • ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga,
 • brine se o odlukama Predsjedništva i drugih tijela Sindikata,
 • brine se o osiguranju stručne i druge pomoći glavnim povjerenicima i Povjerenstvima,
 • upravlja sredstvima i imovinom Sindikata na osnovu donesenog financijskog plana,
 • donosi hitne odluke o kojima na sljedećem sastanku informira Predsjedništvo Sindikata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Sindikata.

Za svoj rad predsjednik Sindikata odgovoran je Skupštini i Predsjedništvu Sindikata.

U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Sindikata, zamjenjuje ga osoba koju on ovlasti.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

 Članak 26.

Zamjenika predsjednika bira Predsjedništvo u slučaju trajne spriječenosti predsjednika, iz redova članova Predsjedništva.

Zamjenik predsjednika mijenja predsjednika i obavlja njegove poslove do njegovog povratka ili izbora na Skupštini.

Za svoj rad zamjenik predsjednika odgovoran je Predsjedništvu te predsjedniku Sindikata.

 

DOPREDSJEDNICI

Članak 27.

Dopredsjednike bira Predsjedništvo Sindikata iz svojih redova, na prijedlog predsjednika Sindikata.

Dopredsjednici učestvuju u radu Predsjedništva Sindikata i Izvršnog predsjedništva, obavljaju poslove iz svog djelokruga rada, a koje im određuje Predsjedništvo Sindikata i predsjednik Sindikata.

Za svoj rad dopredsjednici Sindikata odgovorni su Predsjedništvu Sindikata i predsjedniku Sindikata.

 

GLAVNI TAJNIK SINDIKATA

Članak 28.

Glavnog tajnika Sindikata  bira Predsjedništvo Sindikata, na prijedlog predsjednika Sindikata.

Glavni tajnik Sindikata pomaže predsjedniku Sindikata u radu i obavlja tehničke i druge stručne poslove za potrebe tijela Sindikata.

Za svoj rad glavni tajnik Sindikata je odgovoran Predsjedništvu Sindikata i predsjedniku.

Glavni tajnik Sindikata priprema radne materijale za sastanke Predsjedništva i Izvršnog predsjedništva te pomaže u radu drugim tijelima Sindikata.

Radno mjesto glavnog tajnika Sindikata može se obavljati profesionalno, po odluci Predsjedništva Sindikata.

 

KOORDINATORI

Članak 29.

Ako su u državnim, javnim, sudskim i pravosudnim tijelima, sukladno posebnim propisima o ustrojstvu tijela, osnovane dvije i više podružnica koje djeluju u dvije ili više glavnih podružnica, može se imenovati koordinator za te podružnice.

Koordinator koordinira rad povjerenika u podružnicama za koje se osniva koordinacija.

Koordinator se bira iz redova povjerenika.

Koordinatora imenuje i opoziva predsjednik Sindikata.

Koordinator na poziv predsjednika Sindikata može biti nazočan na sastanku Predsjedništva bez prava glasa.

 

GLAVNA  PODRUŽNICA

Članak 30.

Glavna podružnica je oblik sindikalnog ustroja koju čine članovi, a mogu se organizirati isključivo unutar MUP-a.

Glavne podružnice teritorijalno se osnivaju  na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba te se, u slučaju promjene teritorijalne organizacije MUP-a ili njegovih ustrojstvenih jedinica, ne mijenja područje rada i teritorij na kojem djeluju već osnovane glavne podružnice.

Ne može se osnovati glavna podružnica na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba gdje već postoji osnovana glavna podružnica koja djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta.

Glavnu podružnicu sačinjavaju podružnice Sindikata na području njenog djelovanja.

Glavna podružnica je u svom radu samostalna, ima svoj žiro-račun te djeluje sukladno odredbama ovog Statuta i odlukama viših tijela Sindikata.

Glavna podružnica ima svoj pečat s nazivom glavne podružnice, a u skladu s člankom 5. ovoga Statuta.

Za osnivanje glavne podružnice potrebno je deset članova Sindikata, koji donose Odluku o osnivanju, a koju mora prihvatiti Predsjedništvo Sindikata.

Članak 31.

Tijela glavne podružnice su:

 • Skupština glavne podružnice
 • Povjerenstvo,
 • Izvršno povjerenstvo,
 • odbori ili komisije,
 • glavni povjerenik,
 • zamjenik

 

SKUPŠTINA GLAVNE PODRUŽNICE

Članak 32.

Najviše tijelo glavne podružnice je Skupština.

Skupština glavne podružnice održava se najmanje jednom u pet godina.

Skupštinu saziva Povjerenstvo glavne podružnice, koje predlaže dnevni red i priprema radne materijale. Skupštinom predsjedava Radno povjerenstvo na čelu s glavnim povjerenikom, a čine je glavni povjerenik, povjerenici podružnica i delegati.

Podružnicu na Skupštini glavne podružnice predstavlja povjerenik, a na svakih započetih 50 članova podružnice ima pravo na jednog delegata.

Tijela glavne podružnice izabrana na Skupštini imaju mandat u trajanju do ponovnog izbora na Skupštini.

Članak 33.

Zadaci Skupštine su:

 • usvajanje izvješća o radu glavnog povjerenika,
 • usvajanje izvješća Nadzornog odbora Sindikata o izvršenom nadzoru poslovanja  glavne podružnice,
 • glasovanje za izbor ili razrješenje glavnog povjerenika te Nadzornog odbora glavne podružnice,
 • dodjela zahvalnica, plaketa i dr.

 

 POVJERENSTVO

Članak 34.

Najviše tijelo glavne podružnice između dvije Skupštine je Povjerenstvo koje čine glavni povjerenik i povjerenici.

Sastaje se prema potrebi, a saziva ga glavni povjerenik ili predsjednik Sindikata.

Radom Povjerenstva rukovodi  glavni povjerenik.

Zadaci Povjerenstva su:

 • usvajanje Poslovnika o radu glavne podružnice i njenih tijela,
 • koordinacija rada i pomoć podružnicama u radu,
 • donosi Odluku o isčlanjenju člana iz članstva Sindikata, a na prijedlog glavnog povjerenika, koju dostavlja Statutarnoj komisiji Sindikata,
 • usvajanje Pravilnika o financijskom poslovanju i financijskog plana, te odlučivanje o prihvaćanju financijskog izviješća glavnog povjerenika,
 • biranje članova Izvršnog povjerenstva, na prijedlog glavnog povjerenika,
 • na prijedlog glavnog povjerenika, donošenje odluka o razrješenju dužnosti člana povjerenstva glavne podružnice, time se razrješuje i svih dužnosti koje su hijerarhijski podređene funkciji člana povjerenstva (povjerenik i ostale),
 • na prijedlog glavnog povjerenika, imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata u glavnoj podružnici, u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku ili budu odlukom Predsjedništva ili Povjerenstva isključeni ili razriješeni dužnosti u Sindikatu, do njihovog izbora na prvoj izbornoj Skupštini,
 • da poduzima potrebne aktivnosti za unapređenje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
 • da uvažavajući specifičnosti prostora i potreba, radi na osnivanju i organizaciji poslovnice trgovačkog društva ukoliko je ono osnovano od strane Sindikata, koje će najviše odgovarati interesima članstva,
 • da unapređuje organizaciju glavne podružnice donošenjem odluka, uputa i preporuka,
 • da organizira i sudjeluje u organiziranju obrazovanja glavnog povjerenika i povjerenika,
 • da osigura informiranje u glavnoj podružnici,
 • da donosi program rada i osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Skupštine i tijela koja osniva,
 • na prijedlog glavnog povjerenika poništavanje odluka podružnice, a koje su u suprotnosti s odlukama Predsjedništva, Izvršnog predsjedništva, predsjednika Sindikata, glavnog povjerenika i Povjerenstva,
 • da razmatra i odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
 • verificira odluke podružnica.

Povjerenstvo odgovara za svoj rad Predsjedništvu i Skupštini glavne podružnice.

 

IZVRŠNO POVJERENSTVO

Članak 35.

Izvršno povjerenstvo je operativno tijelo koje djeluje po svim pitanjima za koje je zaduženo Povjerenstvo, a čine ga glavni povjerenik i najviše do 3 člana, koje bira Povjerenstvo na prijedlog glavnog povjerenika.

Izvršno povjerenstvo saziva glavni povjerenik.

Zadaće Izvršnog povjerenstva su:

 • priprema materijala za sjednice glavne podružnice,
 • provodi odluke Skupštine i Povjerenstva,
 • da se brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u glavnoj podružnici i odnosima s poslodavcem i javnošću.

Izvršno povjerenstvo se sastaje po potrebi, a predsjedava mu glavni povjerenik.

Izvršno povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovorno je Skupštini glavne podružnice i Povjerenstvu.

 

GLAVNI POVJERENIK PODRUŽNICE

Članak 36.

Glavni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjerenstvo i glavnu podružnicu.

Glavnog povjerenika bira Skupština glavne podružnice iz redova članova Povjerenstva.

Glavni povjerenik djeluje samostalno te zastupa i štiti interese svojega članstva.

Dužnosti glavnog povjerenika su:

 • organizacija, provođenje i nadzor nad svim sindikalnim aktivnostima u glavnoj podružnici,
 • provođenje odluka Skupštine Sindikata i viših tijela Sindikata,
 • rukovodi uredom glavne podružnice i zaposlenim osobljem,
 • vodi računa o kadrovskoj popunjenosti ureda glavne podružnice te sklapa ugovor o radu sa zaposlenim osobljem ureda glavne podružnice,
 • organiziranje i provođenje suradnje s drugim glavnim podružnicama i podružnicama,
 • sudjelovanje u ostvarivanju zaštite prava članova Sindikata,
 • predlaže Povjerenstvu glavne podružnice financijski plan te Povjerenstvu glavne podružnice podnosi financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Povjerenstva,
 • donošenje hitnih odluka važnih za djelovanje glavne podružnice,
 • na osnovu donošenog financijskog plana upravlja sredstvima i imovinom glavne podružnice,
 • predlaže Povjerenstvu glavne podružnice isključenje člana iz članstva Sindikata.

Odluku o punom radnom vremenu glavnog povjerenika za rad u Sindikatu donosi Predsjedništvo Sindikata.

Za svoj rad glavni povjerenik je odgovoran Skupštini glavne podružnice, Predsjedništvu Sindikata i Povjerenstvu glavne podružnice.

Glavni povjerenik, odlaskom u mirovinu, može zadržati svoj status na dužnosti na kojoj je zatečen u tijelima Sindikata na razini Sindikata i glavne podružnice, pod uvjetom da redovno plaća godišnju članarinu, sukladno Odluci Predsjedništva iz članka 20.

Glavni povjerenik ne može aktivno sudjelovati u radu političkih stranka.

U odsutnosti ili spriječenosti glavnog povjerenika mijenja ga osoba koju on ovlasti.

  

ZAMJENIK  GLAVNOG POVJERENIKA

Članak 37.

Zamjenika glavnog povjerenika bira Povjerenstvo u slučaju trajne spriječenosti glavnog povjerenika, iz redova članova Povjerenstva.

Zamjenik glavnog povjerenika mijenja glavnog povjerenika i obavlja njegove poslove do njegovog povratka ili izbora na Skupštini.

Za svoj rad zamjenik glavnog povjerenika odgovoran je Povjerenstvu te predsjedniku Sindikata.

 

ODBORI ILI KOMISIJE GLAVNE PODRUŽNICE

Članak 38.

Odbore ili komisije glavne podružnice čine tri člana koje bira Povjerenstvo, a osnivaju se prema potrebama rada glavne podružnice.

Članovi odbora ili komisije glavne podružnice na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika odbora, a sastaju se u pravilu jednom u tri mjeseca ili po potrebi.

Za svoj rad odgovorni su glavnom povjereniku, Povjerenstvu i Skupštini glavne podružnice.

 

PODRUŽNICA

Članak 39.

Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik Sindikata koji se može osnovati na nivou policijskih postaja i drugih ustrojstvenih jedinica u MUP-u, kao i u drugim  državnim i javnim tijelima, uz suglasnost glavne podružnice u čijoj nadležnosti se podružnica osniva, u kojima je učlanjeno najmanje 5 članova Sindikata.

Sjednice podružnice saziva povjerenik podružnice uz suglasnost glavnog povjerenika, a ako ga podružnica nema, glavni povjerenik.

Sve odluke podružnica se donose većinom glasova svih članova.

 

POVJERENIK

Članak 40.

Povjerenika imenuje i opoziva glavni povjerenik glavne podružnice.

Povjerenik štiti radna i socijalna prava članova svoje podružnice i zastupa podružnicu u Povjerenstvu glavne podružnice.

Povjerenik ne može aktivno sudjelovati u radu političkih stranaka.

Povjerenik podružnice ne može biti član drugog Sindikata, osim Sindikata policije Hrvatske.

 

KOORDINATORI U GLAVNOJ PODRUŽNICI

Članak 41.

Ako su u državnim, javnim, sudskim i pravosudnim tijelima sukladno posebnim propisima o ustrojstvu tijela osnovane dvije i više podružnica, može se imenovati koordinator, a po potrebi i više koordinatora.

Koordinator može koordinirati rad povjerenika samo unutar tijela iz stavka 1. ovog članka u kojem je zaposlen.

Koordinator se bira iz redova povjerenika glavne podružnice.

Koordinatora imenuje i opoziva glavni povjerenik glavne podružnice.

Koordinator na poziv glavnog povjerenika može biti nazočan na sastanku Povjerenstva bez prava glasa.

 

VI. POSTUPAK IZBORA, OPOZIVA I ODLUČIVANJA

Članak 42.

Izbori za predsjednika, Statutarnu komisiju, Nadzorni odbor i glavnog povjerenika su tajni, s tim da se kandidature moraju dostaviti Izbornoj komisiji, koje bira Predsjedništvo Sindikata, najmanje 15 dana prije izbora.

Na prijedlog predsjednika, Skupština Sindikata ili na prijedlog glavnog povjerenika, Skupština glavne podružnice može donijeti odluku da se izbor dužnosnika Sindikata iz stavka 1. ovoga članka može izvršiti javnim glasovanjem.

Uz kandidaturu, svaki kandidat mora priložiti najmanje 5 potpisa članova Predsjedništva, ako se kandidira za funkciju u SPH, te 1/3 potpisa povjerenika, ako se kandidira na funkcije u glavnoj  podružnici, koji ga podržavaju u kandidaturi.

Kandidat za predsjednika Sindikata, da bi imao pravovaljanu kandidaturu, mora imati potpisanu kandidaturu s najmanje 1/3 potpisa članova Predsjedništva.

Kandidati za tijela u Sindikatu i glavnim podružnicama ne mogu biti članovi drugih  sindikata osim Sindikata policije Hrvatske.

Članovi Predsjedništva i povjerenici mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata, ako se na funkciju za koju se kandidira bira samo jedan član, a ako se bira više članova, onda mogu podržati najviše dva kandidata.

Izbori su pravovaljani ako je nazočno 2/3 članova biračkog tijela, a izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova biračkog tijela.

Ako u prvom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, održava se drugi krug izbora.

U drugi krug izbora ulaze dva kandidata, koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova, a izabran je onaj koji dobije više glasova.

U slučaju da se bira više kandidata, izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Predsjednik Sindikata je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova biračkog tijela.

Sva tijela Sindikata imaju mandat u trajanju do ponovnog izbora na Skupštini.

Članak 43.

Statut Sindikata donosi Skupština Sindikata, a prihvaćen  je ako ga podrži natpolovična  većina nazočnih na Skupštini Sindikata.

Članak 44.

Predsjedništvo Sindikata može donositi pravovaljane odluke ukoliko je  na njemu prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva.

Odluke se donose većinom nazočnih glasova.

Članak 45.

Tijelo u Sindikatu  i glavnim podružnicama Sindikata može pravovaljano odlučiti ako je nazočna natpolovična većina ukupnog broja njegovih članova.

Sve odluke donose se javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova tijela.

Članak 46.

Opoziv članova tijela i dužnosnika u Sindikatu i glavnim podružnicama, obavlja se na način na koji su birani.

O pokretanju postupka opoziva odlučuje tijelo čiji je član osoba za koju se traži opoziv.

Članak 47.

Član tijela Sindikata i dužnosnik može podnijeti ostavku, koju je dužan obrazložiti u pisanom obliku.

 

VII.     MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 48.

Osnovni izvor prihoda Sindikata je članarina.

Sindikat može primati donacije i sponzorstva, koja ne štete ugledu Sindikata.

Pristupanjem u članstvo član preuzima obvezu redovitog plaćanja članarine.

Članarina se plaća mjesečno na plaći, a umirovljenici, godišnjom uplatom, sukladno odluci Sindikata.

Osobe koje opravdano ne plaćaju članarinu, npr. porodilje, mirovne misije i slično, nisu u obvezi plaćanja članarine, sukladno članku 10. stavak 2. ovog Statuta. Ukoliko osobe iz ovog stavka plate godišnju članarinu u visini utvrđenoj odlukom Sindikata i glavne podružnice, uplatom članarine regulirane ovim stavkom, član ostvaruje prava iz članka 12. Statuta.

Visinu članarine i postotak sredstava koja glavna podružnica uplaćuje na račun Sindikata određuje Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju, kojeg donosi Predsjedništvo Sindikata.

Sindikalna članarina može se koristiti samo za sindikalne aktivnosti.

Sindikat raspolaže imovinom putem žiro-računa, sukladno Pravilniku o materijalno- financijskom poslovanju, odlukom Sindikata te zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

VIII. UVJETI I NAČIN PRESTANKA RADA SINDIKATA

 

Članak 49.

Sindikat može prestati djelovati isključivo sukladno odredbama Zakona o radu ili odlukom Skupštine Sindikata, u kojem slučaju se odmah donosi i odluka o imovini.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Pravilnici iz članka 12., 20. 34. i 48. uskladit će se u skladu s odredbama ovog Statuta od strane nadležnih tijela u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu izmjena i dopuna Statuta.

Članak 51.

Za tumačenje odredbi ovoga Statuta nadležna je Statutarna komisija Sindikata.

Izmjene i dopune ovog Statuta stupaju na snagu s danom donošenja na Skupštini Sindikata.

U Zagrebu, 12. travnja 2024. godine.

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.