Blog

Tumačenje Zajedničke komisije – Način isplate dodatka sukladno Memorandumu o razumijevanju

Dana 5. srpnja 2023. godine, našim dopisom Ur. broj: 446/23. izvijestili smo vas o određenim pitanjima oko načina isplate dodatka, sukladno Memorandumu o razumijevanju i Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine, br. 65/23) koju je 15. lipnja 2023. godine donijela Vlada Republike Hrvatske, za one zaposlenike koji su bili na godišnjem odmoru, bolovanju i dr.
Sukladno našoj najavi da će se navedeno pitanje morati riješiti na Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prije kraja ovog mjeseca, obavještavamo Vas kako je Zajednička komisija na Sjednici održanoj 28. srpnja 2023. godine donijela sljedeće tumačenje:
„Vezano uz upit na koji način obračunavati plaću službenika i namještenika sukladno članku 14. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (dalje: Kolektivni ugovor), a prilikom računanja prosjeka mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem koristi godišnji odmor, tj. da li se u navedeni prosjek obračunava i privremeni dodatak koji se isplaćuje službenicima i namještenicima sukladno Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine, br. 65/23), koju je dana 15. lipnja 2023. godine donijela Vlada Republike Hrvatske, Komisija daje sljedeće tumačenje:
U prosjek koji se obračunava sukladno članku 14. Kolektivnog ugovora, ne obračunava se dodatak na plaću iz Odluke Vlade, već se prosjek računa sukladno odredbama članka 14. tog Ugovora, tj. prema isplaćenoj plaći u posljednja 3 mjeseca, bez navedenog dodatka.
Navedeni dodatak se obračunava na plaću isplaćenu za svaki pojedini mjesec započevši od mjeseca primjene naprijed navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, na način da se plaća službenika i namještenika obračuna, uključujući i obračun prosjeka prilikom korištenja godišnjeg odmora sukladno prije navedenom članku 14. Kolektivnog ugovora, te se na tu plaću isplati posebni dodatak sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.
Na sličan način potrebno je postupiti i u slučaju obračunavanja naknade plaće po osnovi odsutnosti iz službe odnosno s rada zbog bolovanja iz članka 42. Kolektivnog ugovora.“
Tumačenje o načinu obračuna plaće sukladno Memorandumu o razumijevanju i Odluci Vlade od 15. lipnja 2023. godine je u primjeni s plaćom od prošlog mjeseca kada je uveden dodatak, tako da bi se u narednom razdoblju, u pojedinim državnim tijelima trebali isplatiti i zaostaci, nadamo se, već i na plaći za ovaj mjesec.
Kao što Vam je poznato, već neko vrijeme ukazujemo na određene nedorečnosti i razliku oko obračuna naknade plaće po osnovi korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja, stoga je radi ujednačavanja prakse i jednake primjene navedenog prava između državnih i javnih službi Zajednička komisija dala sljedeće tumačenje: 
„U svezi razlike u obračunu koja je nastala između državnih i javnih službenika (u slučaju obračunavanja naknade plaće po osnovi godišnjeg odmora ili bolovanja), Komisija sukladno članku 107. Kolektivnog ugovora upućuje na Tumačenje Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, broj 24/22 od 13. rujna 2022. godine, kao primjenu povoljnijeg prava.“
Navedeno tumačenje je u primjeni od dana početka primjene važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 56/22), tj. od 1.5.2022. godine. S obzirom da se ovo tumačenje primjenjuje do godinu dana unatrag (za ona državna tijela koja su navedene naknade plaće isplaćivala u suprotnosti s ovim tumačenjem), očekujemo isplatu svih zaostataka u najkraćem roku, tj. u narednih par mjeseci, dok se izvrše obračuni svih razlika (tj. manje isplaćenih plaća).
PODIJELI