Blog

COVID-19 – Rad od kuće službenika i namještenika MUP-a

Sukladno zaprimljenoj informaciji obavještavamo vas kako je prema svim računovodstvima Ministarstva unutarnjih poslova poslana obavijest u svezi načina obračuna plaće za službenike i namještenike koji su uslijed pandemije COVID-19 morali ostati raditi od kuće.
Nastavno na navedeno, svim zaposlenicima koji pripadaju navedenoj kategoriji, na koje se odnosi Odluka Vlade RH, u COP-evidencijama unijeti će se novootvoreni element – redovan rad od kuće
Rad od kuće se odnosi i na službenike i namještenike  koji su raspoređeni po timovima, za vrijeme dok posao NE obavljaju na radnom mjestu, kao i na one koji nisu procijenjeni kao nužno osoblje. 
Navedeno se NE odnosi na djelatnike koji se od prije nalaze na godišnjem odmoru ili na bolovanju.
Obavijest je proslijeđena prema svim voditeljima, COP koordinatorima te nadalje i svim krajnjim korisnicima, evidentičarima i referentima obračuna. U nastavku dostavljamo važne informacije iz upute.
U nastavku prosljeđujemo još neke možda trenutno važne obavijesti vezane za izolaciju potvrđenu od strane liječnika:
Ako djelatnik ima potvrdu epidemiologa, liječnika tada treba doći doznaka D0, odnosno tada evidentičari  u COP-u provode bolovanje, evidentiraju se samo sati (kao kod rodiljnog/roditeljskog dopusta), referenti plaća izdaju obrazac ER-1 (šestomjesečni prosjek) i isti šalju na HZZ (ako djelatnik ne može sam doći). 
OSIGURANIK, djelatnik koji ima doznaku D0 Izolacija mora sam podnijeti zahtjev HZZO za isplatu naknade! U tom slučaju HZZO isplaćuje maksimalnu mjesečnu osnovicu od 4.257,28 kn za pun mjesec, odnosno za određena 2 tjedna pola iznosa (sukladno iskazanim satima). Ovo je situacija kada se nakon takve izolacije vraća na posao. Ako je potrebno daljnje liječenje, tada se provodi redovno bolovanje ( 85% na teret poslodavca, do 42 dana ). 
Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa.
Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.
Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem maila.
Ako osiguranik vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće.
S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima kojima je određena izolacija ograničeno kretanje, zbog čega nisu u mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem CEZIH-a.
Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca, istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.
Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.
E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije te se u slučaju dostavljanja podnesaka drugog sadržaja po istima neće postupati.
Novim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti predviđena je mogućnost ostvarivanja prava temeljem priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma nastanka zarazne bolesti.
To ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.
U skladu s navedenim Pravilnikom, priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji.
PODIJELI