Blog

Dnevnice za službeni put

1.09.2019. godine na snagu su stupile Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN  80/19). Navedenim izmjenama povećan je neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno, kao i neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu, s dosadašnjih 170,00 kn na 200,00 kn. Također, iznos neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno povećan je s dosadašnjih 85,00 kn na 100,00 kn.  
U Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pravo na dnevnicu za službeno putovanje u javnim službama uređeno je u čl. 63. Sukladno st. 5. navedenog članka, ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjene toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice.
Iako Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ne sadrži takvu odredbu, njegovim čl. 109. osigurana ujednačenost materijalnih prava državnih službenika s javnim službenicima u slučaju da je kakvo materijalno pravo za njih povoljnije ugovoreno.
Slijedom navedenog, proizlazi da počevši od 1.9.2019. godine javnim i državnim službenicima i namještenicima pripada pravo na dnevnicu u iznosu od 200,00 kn za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno 100,00 kn za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.
Obzirom na navedeno, prema Ministarstvu unutarnjih poslova uputili smo dopis kojim smo zatražili da se ispoštuju odredbe čl. 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tj. da se od 1.09.2019. godine dnevnice isplaćuju u iznosu od 200,00 kn, sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

Dokumenti:

PODIJELI