Blog

Tužbe zbog obračuna plaće u COP-u

Već dulje vrijeme pojavljuju se informacije kako se policijskim službenicima krivo obračunava plaća nakon „ulaska“ Ministarstva unutarnjih poslova u Centralni obračun plaća (COP). O navedenom smo se oglasili više puta te smo ukazali na dužni oprez prilikom moguće odluke o podnošenju tužbe, a osobito prije nego što se u navedenim predmetima „inicijalni“ postupci pravomoćno ne dovrše. Oprez je razuman tim prije što u ovom trenutku ne prijeti zastara, a mogući rizik gubitka spora može rezultirati snošenjem nemalih troškova postupka.
Slijedom novije informacije kako je navodno dobivena i prvostupanjska presuda, možemo ponoviti isto što smo već ranije naveli tj. ukoliko je informacija točna, prvostupanjska presuda je daleko od pravomoćnosti i pitanje je kakav će biti konačni ishod postupka te u ovom trenutku nema potrebe za ishitrenim potezima. 
Također, temeljem raspoloživih informacija, tužbeni zahtjev se temelji na tome što se policijskim službenicima ne obračunava „dodatak na posebne uvjete rada“ kod obračuna dodataka iz čl. 38. st. 1. (prekovremeni, subote, nedjelje, turnus …) i st. 3. (koji regulira način obračuna kod onih službenika koji ga imaju) Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Navedeno bi bilo ispravno da se, nažalost, ne temelji na pogrešnim postavkama. 
Naime, pogrešno se polazi od toga kako se policijskim službenicima DODATAK ZA RAD NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA krivo obračunava u OSNOVNOJ PLAĆI umjesto na OSNOVNU PLAĆU – zato jer policijski službenici ne ostvaruju pravo na DODATAK ZA RAD NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA, već ostvaruju dodatak za SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE, koji sadrži dodatak za POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA i ODGOVORNOST U SUSTAVU HIJERARHIJE RUKOVOĐENJA koji iznose od 20% do 90% i obračunavaju se u OSNOVNOJ PLAĆI. 
Svima je jasno kako se svim policijskim službenicima isplaćuje dodatak za specifičnost policijske službe – i time DODATAK ZA POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA i ODGOVORNOST U SUSTAVU HIJERARHIJE RUKOVOĐENJA – u visini od 20% od 90% (odnosno 16% do 88% za vrijeme umanjenja plaća VŠS i VSS za 2 i 4% u 2017. i 2018. godini).
Sukladno navedenom, postoji velika vjerojatnost pobijanja navodne prvostupanjske presude, jer ono što se tuži je npr. dodatni dodatak od 20% na već obračunati dodatak od 20%, tj. duplo računanje dodataka.
Sindikat policije Hrvatske je proveo i provodi veliki broj sporova. Srećom, rijetko gubimo te članovima osiguravamo bar novčanu zadovoljštinu zbog nepoštivanja (od poslodavca) njihovih temeljnih 
radnih prava, poput npr. neplaćanja prekovremenog rada i drugih dodataka na plaću, neisplate božićnice i regresa, neplaćanja putnih troškova, neosiguravanja prava na građansko odijelo, radnu odjeću i dr., no nikada nismo na veliko pozivali djelatnike da tuže za nešto, dok nismo dobili pravomoćne presude u tzv. pilot tužbama. Stoga niti sada to ne želimo učiniti, već će se čekati razrješenje navedenog spora kroz pravomoćni postupak, iako niti to nije jamstvo (sjetite se poslova više složenosti i revizije Vrhovnog suda), jer nam je važno ne izložiti nepotrebnom riziku članstvo.
Inače se suzdržavamo od senzacionalizama kojima s radošću pribjegavaju neki nereprezentativni sindikati, koji na kraju svaku svoju objavu začine s prezimenima čelnika reprezentativnih sindikata i bjesomučnim optužbama o suradnji poslodavca i sindikata. Na taj način se pokazuje kako se za članove ne bore trudom, već optuživanjem drugih. Međutim, ova tema je dovoljno ozbiljna te ćemo se osvrnuti na nju jer doista ne bismo željeli da se itko izloži nepotrebnom riziku stihijskog podnošenja tužbi, obzirom da vjerujemo kako o navedenoj temi doista znamo više jer smo sudjelovali u donošenju i ugovaranju pravnog okvira plaća i ostalih materijalnih prava. Ovako ispada kako se neki pokušavaju „švercati“ na trudu i radu drugih, a i ne bi im bilo prvi put.
Radi detaljnijeg informiranja niže dostavljamo više informacija:
– PLAĆA policijskih službenika propisana je čl. 78.-80. Zakona o policiji te Uredbom o plaćama policijskih službenika,
– PLAĆA policijskih službenika sastoji se od OSNOVNE PLAĆE i DODATKA ZA RAD NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA,
– OSNOVNU PLAĆU policijskog službenika čini umnožak KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI poslova radnog mjesta na koje  je policijski službenik raspoređen i OSNOVICE za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža – MINULI RAD,
– KOEFICIJENT SLOŽENOSTI poslova radnog mjesta policijskog službenika sastoji se od OSNOVNOG KOEFICIJENTA uvećanog za postotak za SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE,
– SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE uključuje DODATKE ZA:
Vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta, visinu dodataka za specifičnost policijske službe te visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima na temelju klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.
Slijedom navedenog, Vlada RH donijela je Uredbu o plaćama policijskih službenika u kojoj je pored gore navedenih zakonskih parametara utvrđeno kako:
OSNOVICA za izračun plaća policijskih službenika utvrđuje se temeljem članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njegovim Dodatkom tj. Sporazumom između njegovih potpisnika, tj. Vlade RH i reprezentativnih sindikata državnih službi.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike na nešto drukčiji način uređuje pitanje odnosa osnove plaće i dodatka na način da niti jedan dodatak osim MINULOG RADA ne ulazi u OSNOVNU PLAĆU, već se dodaci obračunavaju na plaću čl. 35. Kolektivnog ugovora. Kako bi se bilo koji STALNI DODACI uzeli u obzir prilikom obračuna dodataka iz čl. 38., u Kolektivni ugovor ugrađena je  odredba čl. 38. st. 3. po kojoj se državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s POSEBNIM UVJETIMA RADA uvećanje plaće za prekovremeni rad i druga uvećanja plaće iz čl. 38. obračunavaju za svaki sat rada na osnovnu plaću uvećanu za DODATAK ZA POSEBNE UVJETE RADA i za ZVANJE.
Sindikat policije Hrvatske je zahtijevao ugovaranje navedene odredbe, jer prije 2011. godine i donošenja važećeg Zakona o policiji dodatak za POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA nazivao se DODATAK ZA POSEBNE UVJETE RADA i nije bio dio OSNOVNE PLAĆE policijskih službenika kao što je sada (od 2011.). Također, dodatak za ZVANJE od 2011. godine dio je osnovne plaće. 
Ugovaranjem navedene odredbe već i prije donošenja Zakona o policiji usuglašenog s europskom pravnom stečevinom osigurali smo pravedan način obračuna plaće. Ugrađivanjem DODATKA ZA POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE te ZVANJE već u samu OSNOVNU plaću (što imaju samo policijski službenici) osigurali smo da se obračun dodataka za prekovremeni rad i dr. uvijek obračunava uključujući te dodatke neovisno o sadržaju odredbe Kolektivnog ugovora.
Već i u samom Rješenju o plaći policijskih službenika jasno je utvrđeno sljedeće:
A) OSNOVNA PLAĆA
B) DODACI
Da rezimiramo:
Uredbu o dodatcima za rad na poslovima s posebnim uvjetima donosi Vlada RH te se u istoj ne nalaze radna mjesta policijskih službenika već državnih službenika. Dodaci za povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika nalaze se isključivo u Uredbi o plaćama policijskih službenika.
Državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada uvećanje plaće za prekovremeni rad i druga uvećanja plaće iz tog članka obračunavaju se za svaki sat rada na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za posebne uvjete rada i za zvanje.
1.) Policijski službenici ostvaruju pravo na DODATKE ZA RAD NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA u visini od 0% a DODATKE ZA POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE u visini od 20% do 90%, a 
2.) DRŽAVNI SLUŽBENICI ostvaruju pravo na DODATKE ZA RAD NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA u visini od 5% do 30%, a DODATKE ZA POVEĆANU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE u visini od 0%.
U slučaju da netko ipak želi već sada pokrenuti tužbu, isto je moguće putem odvjetnika Sindikata policije Hrvatske po povoljnim uvjetima.
PODIJELI