Blog

Pravo na dnevni odmor – uputa

Obzirom na potrebe za povećanim angažmanom policijskih službenika zbog niza čimbenika, od migrantske krize pa do možda vremenski zahtjevnijih događaja (poput dolaska kineskog premija i summita u Dubrovniku), upućujemo vas na pravo iz čl. 11. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a kojim je regulirano pravo na dnevni odmor.
Naime, navedeni članak propisuje kako službenik i namještenik između dva uzastopna radna dana ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno. Navedenim pravom raspolaže sam službenik ili namještenik tj. ukoliko vas između dvije smjene (dva radna angažmana) poslodavac angažira u vremenu kraćem od 12 sati, morate se  pozvati na čl. 11. Kolektivnog ugovora, kako biste navedeno pravo i ostvarili.
Drugim riječima, ukoliko se pozovete na pravo iz čl. 11., poslodavac vam isto pravo mora omogućiti. U konkretnom primjeru, ako ste radili jedan dan od 14,00 – 22,00, sljedeća smjena vam može početi tek u 10,00 sati, tj. ako ste se pozvali na čl. 11. ne morate doći na rad prije 10,00 sati, a smjena vam mora trajati redovno do unaprijed određenog kraja tj. do 14,00 sati. 
PODIJELI