Blog

Uvećanje plaće po osnovi završenog poslijediplomskog specijalističkog studija – Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

Dana 21. lipnja 2018. godine ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u ime Vlade Republike Hrvatske sklopila je s reprezentativnim sindikatima socijalne skrbi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18). U navedenom kolektivnom ugovoru u članku 53. stavku 12. ugovoreno je da će se osnovna plaća zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi uvećati za 8% „ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti (preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag. mr. spec.)“. Na taj način je Vlada RH sa sindikatom javnih službi ugovorila materijalno pravo koje je povoljnije (za dio državnih službenika i namještenika, koji trenutno ne ostvaruju uvećanje plaće od 8% ako imaju završen poslijediplomski specijalistički studij) te su se stekli uvjeti za primjenu odredbi članka 109. Kolektivnog ugovora tj. za primjenu navedenog materijalnog prava za državne službenike i namještenike sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem.
Nastavno na navedeno, dana 8. siječnja 2019. godine prema članovima smo uputili dopis u kojem smo iznijeli naše stajalište (navedeni dopis pročitajte u nastavku).
Dana 9. siječnja 209. godine je u Narodnim novinama 3/2019  od 9. siječnja 2019. godine objavljen Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (U daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).
Navedenim ispravkom je čl. 53. st. 12. ispravljen te su brisane riječi napisane iza riječi „znanosti“: „(preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag. mr. spec.)“, tako da čl. 53. st. 2. sada glasi:
„12. Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.“
Na navedeni način je taj članak usklađen sa stavkom koji regulira isto pitanje tj. člankom 38. st. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
Nastavno za naš dopis iz veze te činjenicu potpisivanja Ispravka, obavještavamo vas sljedeće:
Slično bi bilo kada bi se u tekst Kolektivnog ugovora omaškom upisalo npr. da dnevnica iznosi 170.000,00 kn (umjesto ispravno 170,00 kn), pa kasnije to ispravilo ispravkom Kolektivnog ugovora. Smatramo da time radnik koji bi stekao pravo na dnevnice ne bi stekao pravo na dnevnice u visini po 170.000,00 kn, čak niti u razdoblju između objave Kolektivnog ugovora s omaškom i objave Ispravka Kolektivnog ugovora.
Radi razjašnjenja da li se doista radilo o omašci u Kolektivnom ugovoru (pa bi Ispravak djelovao od samog donošenja Kolektivnog ugovora) ili je ta navodna omaška kasnije „smišljena“, a zapravo se radi o izmjeni Kolektivnog ugovora (pa bi izmjena djelovala od donošenja ili od objave), trebalo bi razjasniti detalje:
ZAKLJUČAK
Moguće je zauzeti stav kako službenici i namještenici imaju pravo na predmetno uvećanje plaće, bilo do sklapanja Ispravka Kolektivnog ugovora (3.01.2019.), bilo do objave Ispravka Kolektivnog ugovora (9.01.2019.). No, ukoliko se doista radilo o omašci u Kolektivnom ugovoru, u ovom trenutku čini se vrlo neizvjesnim mogućnost ostvarivanja takvog zahtjeva sudskim putem. Obzirom na navedeno, u suradnji s odvjetničkim uredima koji zastupaju članove Sindikata policije Hrvatske pokušat ćemo utvrditi i razmotriti moguće argumente koji idu u prilog da se radi o izmjenama, a ne ispravku Kolektivnog ugovora te eventualnu realnost ostvarivanja navedenog prava sudskim putem. 

Dokumenti:

PODIJELI