Blog

Uvećanje plaće po osnovi završenog poslijediplomskog specijalističkog studija

Odredbama članka 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18 i 2/19) utvrđeno je da ako Vlada Republike Hrvatske sa sindikatom javnih službi ugovori materijalna prava povoljnije od onih ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primjenjivati i na državne službenike i namještenike.
Dana 21. lipnja 2018. godine ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u ime Vlade Republike Hrvatske sklopila je s reprezentativnim sindikatima socijalne skrbi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18). U navedenom kolektivnom ugovoru u članku 53. stavku 12. ugovoreno je da će se osnovna plaća zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi uvećati za 8% „ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti (preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag. mr. spec.)“. Na taj način je Vlada RH sa sindikatom javnih službi ugovorila materijalno pravo koje je povoljnije (za dio državnih službenika i namještenika, koji trenutno ne ostvaruju uvećanje plaće od 8% ako imaju završen poslijediplomski specijalistički studij) te su se stekli uvjeti za primjenu odredbi članka 109. Kolektivnog ugovora tj. za primjenu navedenog materijalnog prava za državne službenike i namještenike sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem.
Naglašavamo kako je sama odredba doista „nezgrapno“ formulirana jer glasi „ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti (preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag. mr. spec.)“ te je nejasno da li se u zagradi pobrojava ili definira te su se stoga u djelatnosti socijalne skrbi javilo više upita da li je odredba primjenjiva i na preddiplomske i dodiplomske sveučilišne studije ili na osobe sa završenom VSS ili VŠS po starom sustavu prije Bolonjskog procesa. Kako bi se otklonile navedene dvojbe, Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi dalo je više tumačenja među kojima je najzanimljivije sljedeće:
„Pravo na uvećanje osnovne plaće od 8% nije primjenjivo na zaposlenike visoke stručne spreme stečene prije Bolonjskog procesa, kao niti na zaposlenike koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (3+2) ili integrirani (5+0) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij po Bolonjskom procesu, a čijim završetkom se stječe naziv magistar, odnosno magistra uz naznaku struke.“
Obzirom na navedeno, prema Vladi RH i državnim tijelima uputit ćemo zahtjev za primjenom članka 109. i primjenu odredbe o pravu na dodatak od 8% za državne službenike i namještenike sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem počevši sa 1. lipnjem 2018. godine (dan početka primjene granskog Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi). 
U slučaju da se navedeno pravo ne ispoštuje od strane poslodavca, proslijedit ćemo vam  obrazac zahtjeva za zaštitu prava (za uvećanjem plaće temeljem završenog poslijediplomskog studija). Ako i nakon toga poslodavac ne bi priznao navedeno pravo, dostaviti ćemo vam potrebne obrasce za ostvarivanje navedenog prava sudskim putem.
PODIJELI