Blog

Rad zaposlenika MUP-a, roditelja maloljetne djece

Našim dopisom prema Ministarstvu unutarnjih poslova Ur. broj 604/17. od 28. studenog 2017. godine, dostavili smo uputu iz 2008. godine u svezi rada zaposlenika MUP-a, roditelja maloljetne djece, izdanu od strane tadašnjeg glavnog ravnatelja g. Marijana Benka, u kojoj je istaknuto kako je zaposlenicima – supružnicima maloljetne djece (koji oboje rade u smjenama ili turnusima) radno vrijeme potrebno organizirati (na njihov zahtjev) na način kako bi se bar jednom od njih omogućio redovan rad u „prvoj smjeni“ radi nesmetane skrbi. 
U navedenom dopisu ukazali smo kako se navedena uputa, koja je i dalje na snazi, u pojedinim ustrojstvenim jedinicama ne poštuje te zatražili da se radi potvrde (osnaživanja) dosadašnje odluke i njene aktualizacije, navedena uputa potvrdi odlukom, naputkom ili drugim odgovarajućim aktom ministra unutarnjih poslova ili nadležnog pomoćnika.
Nastavno na navedenu inicijativu Sindikata policije Hrvatske, obavještavamo vas kako je dana 17. siječnja 2018. godine pomoćnik ministra g. Ante Delipetar izdao je uputu Klasa: 113-01/18-01/1, Ur. broj: 511-01-157-18-2 u kojoj je ponovo skrenuo pažnju na potrebu da se, ukoliko u određenoj ustrojstvenoj jedinici ima supružnika, roditelja maloljetne djece, koji oboje rade u smjenama ili turnusima, njihov rad organizira na način da se bar jednome od njih omogući rad u redovnom radnom vremenu radi nesmetane skrbi o djeci.
U nastavku dostavljamo navedenu uputu. 

Dokumenti:

PODIJELI