Blog

Primjena jednakih materijalnih prava – visina dnevnice

Dana 23. prosinca 2016. godine sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike potpisali su Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
U čl. 9 st. 2. navedenih izmjena i dopuna, navedeno je kako su „ugovorne strane suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.“ .
Dana 9. ožujka 2017. godine, u Zagrebu je potpisan Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, koji je stupio na snagu s danom potpisa, a ima privremeni karakter, tj. vrijedi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, najkasnije do 1. kolovoza 2017. godine. 
U navedenom Temeljnom kolektivnom ugovoru, u čl. 63. st. 2. propisano je kako dnevnica zaposlenima u javnim službama iznosi 170,00 kn po danu, čime je automatski ugovoreno pravo povoljnije od onog za državne službenike i namještenike, kojim je visina dnevnica privremeno bila smanjena na 150,00 kn. Time su ostvareni uvjeti za primjenu čl. 9 st. 2. Izmjena i dopuna Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (primjena povoljnijeg prava). Prema našem pravnom shvaćanju, od dana potpisivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (9. ožujka 2017. godine) dnevnica u državnim službama se treba primjenjivati u visini od 170,00 kn po danu.
O drugim eventualnim povoljnostima po kojima bi se mogao primijeniti članak 9 st. 2. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 2016. godine pravodobno ćemo vas izvijestiti.

Dokumenti:

PODIJELI