Blog

Izbjeglička kriza – problematika isplate prekovremenih sati – preciziranje upute

_x000D_
Dopis upućen MUP-u._x000D_

                        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA_x000D_
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE_x000D_
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

Poštovana,

ovim putem zahtijevamo da se u najkraćem roku povuče uputa koja je poslana od strane Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a broj: 511-01-157-77024/1-2015 KZO od 5. listopada 2015. godine, a kojom se, prema našem mišljenju, pogrešno primjenjuje odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (KU) na način da se policijskim službenicima, koji se organizirano upućuju na rad na terenu u okviru akcije zbrinjavanja izbjeglica na području Slavonije, vrijeme putovanja, od mjesta stalnog rada do mjesta rada na terenu, ne uračunava u stvarno odrađene sate rada.

Napominjemo da je to u suprotnosti s člankom 56. KU jer stavak 9. navedenog članka navodi: „Ukoliko se službenici i namještenici organizirano upućuju na rad na terenu (osiguranje utakmica, preprata) u stvarno odrađene sate rada ubraja im se i vrijeme putovanja do mjesta rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu.“, s time da su riječi u zagradama osiguranje utakmica“ i „prepratasamo primjeri organiziranog upućivanja na rad na terenu, u koje NEOSPORNO spada i upućivanje na rad na terenu radi OSIGURANJA ZBRINJAVANJA IZBJEGLICA, NJIHOVE PREPRATE i dr., a što je u skladu i sa tumačenjima Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 5/56 od 11.04.2014., 7/56 od 4.07.2014. i 8/56 od 26.09.2014.

Obzirom na sve navedeno, ovim putem tražimo dopunu navedene upute, a kako bi izbjegli moguće prijepore i sudske sporove.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

PODIJELI