Blog

COP – novi način obračuna plaće

Poštovani,
_x000D_
obzirom na veći broj upita članova oko novog načina obračuna i isplate plaće putem COP-a (Centralni obračun plaća), novi sustav COP-a na drugačiji način prikazuje platnu listu i vrši drukčiju metodologiju konačnog obračuna plaće, prema dosada raspoloživim informacijama možemo vas informirati o slijedećem:

– dosadašnji sustav obračuna plaće (MUP-a):
o osnovna se plaća dobivala na način da se osnovica za izračun plaće množila s koeficijentom radnog mjesta, te uvećavala za dodatak za posebne uvijete rada i zvanje;
o tako dobiveni iznos osnovne plaće dijelio se s mjesečnim fondom sati, te se dobila vrijednost sata rada u mjesecu, za izračun dodataka za rada noću, za prekovremeni rad, za rad subotom i nedjeljom, za rad blagdanom, u drugoj smjeni, dvokratni rad i rad u turnusu;
o na osnovu dobivene vrijednosti radnog sata računao se svaki dodatak posebno prema broju odrađenih sati;
o tako dobiveni IZNOS OSNOVNE PLAĆE i DODATAKA za rad noću, za prekovremeni rad, za rad subotom i nedjeljom, za rad blagdanom, u drugoj smjeni, dvokratni rad i rad u turnusu se ZBROJIO TE UVEĆAVAO ZA MINULI RAD (0,5% po godini radnog staža – koji je u platnoj listi bio posebno iskazan) te se na taj način dolazilo DO KONAČNOG IZNOSA BRUTO PLAĆE.

– izračun plaće putem COP-a:
o osnovna plaća se dobiva na način da se osnovica za izračun plaće pomnoži s koeficijentom radnog mjesta, te uvećava za dodatak za posebne uvijete rada, zvanje i minuli rad,
o tako dobiveni iznos osnovne plaće dijeli se s mjesečnim fondom sati, te se dobije vrijednost sata rada u mjesecu, za izračun dodataka za rad noću, za prekovremeni rad, za rad subotom i nedjeljom, za rad blagdanom, u drugoj smjeni, dvokratni rad i rad u turnusu;
o COP minuli rad uvećava točno od dana kad se napuni puna godina radnog staža, tako da onaj koji je počeo raditi 16-og u mjesecu, a u tom mjesecu puni 20 godina radnog staža, minuli rad za sate rada do 15-og u mjesecu uvećava za 9,5 % minulog rada, a za sate rada od 16-og u mjesecu uvećava za 10% minulog rada;
o svaka stavka ovisno o dobu dana i načinu rada posebno se navodi u dijelu „Opis prihoda“ (npr. – „rad u drugoj smjeni posebni uvjeti rada“).
_x000D_
Iz navedenog razloga došlo je do loše vidljivosti i nepreglednosti „Obračuna plaće“ iz sustava COP-a u odnosu na dosadašnje „Platne liste“. Najbolji je primjer s minulim radom koji je dijelom prikazan u apsolutnom iznosu kao zasebna stavka u dijelu „Opis prihoda“ – taj dio je samo dio minulog rada koji je isplaćen i odnosi se na minuli rad za sate na koje nisu ostvareni nikakvi dodaci (rad subotom, nedjeljom, noću), dok se preostali dio minulog rada isplaćuje zbrojen u okviru pojedinih stavki u „Opisu prihoda“ (npr. u stavci „Prekovremeni rad subotom – posebni uvjeti rada“).

Navedeno, iako je u konačnom zbroju jednako – zbunjuje, te nije najbolje rješenje. Smatramo da je rješenje koje je bilo u sustavu obračuna MUP-a puno bolje (dodavanje minulog rada na kraju kada se sve zbroji) jer je bilo jasnije i preglednije te nije se trebala vršiti dodatna provjera da li je zbroj točan kao sada.
_x000D_
Ono što najviše zbunjuje je to što je mjesec prosinac 2014. godine imao mjesečni fond sati 184, te se osnovna plaća (koja je svaki mjesec jednaka) dijelila s tim brojem radi dobivanja vrijednosti sata rada, dok je mjesec studeni 2014. godine imao mjesečni fond od 160 sati. Iz navedenog razloga vrijednost sata za obračun dodataka na plaću bila je za 15% viša u studenom u odnosu na plaću za prosinac. Samim tim su i dodaci na plaću značajno manji pa i za potpuno isto odrađene radne sate.
_x000D_
Drugi problem predstavlja i uvođenje ili povećanje prireza u pojedinim lokalnim jedinicama koje su u pojedinim slučajevima čak i smanjile osnovnu plaću više nego što se dobilo povećanjem neoporezivog dijela dohotka.
_x000D_
Naravno da ćemo, ako postoje bilo koje pogreške, u ime svakog člana zatražiti ispravak uz isplatu zaostataka sa zateznom kamatom. Također, preporučujemo da, oni koji žele, od MUP-a zatraže obračunski list iz MUP-a (onaj koji je do sada primao) kako bi mogao napraviti usporedbu obračuna.
_x000D_
Ujedno, u prilogu dostavljamo informativnu uputu o načinu izračuna plaće policijskih i državnih službenika (Prilog 1.). Napominjemo kako nam, sukladno našem dopisu broj 10/15 pristigao veliki broj platnih lista i vršimo provjere te ćemo u slučaju uočavanja pogreški javiti se pošiljatelju.
_x000D_
U prilogu dostavljamo i dopis MUP-a koji je u međuvremenu stigao, koji sadrži obavijest u svezi COP-a (Prilog 2.).
_x000D_
Naglašavamo kako ćemo čvrsto inzistirati da se svi eventualni nedostaci isprave (za koje je vjerojatno da ih i ima, obzirom na veliku količinu podataka te nužnost prilagodbe dva međusobno potpuno različita sustava obračuna), te da se od sada plaća (nakon što su protekla najavljena 3 mjeseca uskladbe s COP-om) isplaćuje najkasnije od 3. do 7. u mjesecu.
_x000D_
Na kraju, zahvalili bi se svim djelatnicama i djelatnicima koji su svojim zalaganjem doprinijeli da i sustav MUP-a uđe u COP za koji smatramo da će u konačnici biti više u korist djelatnika, nego na štetu.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

12_12-01-2015 članovi i povjerenici – novi obračun plaće.pdf
12_12-01-2015 prilog 1 – informativni način izračuna plaće po KU.pdf
12_12-01-2015 prilog 2 – MUP – obračun plaće kroz COP.pdf

PODIJELI