Blog

Žalba na Rješenje o uskrati prava – dodatak za minuli rad

Poštovani,

Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom prošlog tjedna započelo s izdavanjem Rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini od 4, 8 i 10% i to u vremenskom razdoblju od 1. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine. 

Obzirom da je izdavanje predmetnih rješenja u suprotnosti sa Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike i Ustavom Republike Hrvatske, pozivamo sve članove Sindikata policije Hrvatske koji su zaprimili predmetna rješenja, ili će ih zaprimiti narednih dana, da u zakonskom roku (u roku od 15 dana od dana primitka) podnesu žalbu Odboru za državnu službu, putem Službe za statusna pitanja i radno pravne odnose Ministarstva unutarnjih poslova. Žalbu je potrebno dopuniti osobnim podacima te podacima iz samog rješenja, vlastoručno potpisati te predati preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno putem prijamne pisarnice u 3 primjerka s kopijom rješenja na koje podnosite žalbu. Ukoliko se žalba predaje preporučenom pošiljkom – potrebno je sačuvati kopiju iste s prilogom, dok je kod predaje žalbe putem prijamne pisarnice – potrebno sačuvati ovjereni primjer žalbe. 

Dateljne informacije, kao i prijedlog Žalbe, možete dobiti i zatražiti kod Glavnog povjerenika Glavne podružnice SPH u kojoj ste član ili sindikalnog povjerenika ustrojstvene jedinice u kojoj radite. 

S poštovanjem, 


Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

​232_23-04-2014 – članovi i povjerenici – Žalba – dodatak za minuli rad.pdf
244_24-04-2014 – članovi i povjerenici – Žalba – dodatak na minuli rad – dostava.pdf

PODIJELI