Blog

Ocjenjivanje državnih službenika (s osvrtom na ocjenjivanje policijskih službenika)

_x000D_
Dostavljamo vam obavijest u svezi primjene novog načina ocjenjivanja državnih službenika, a u skladu s novim opisom ocjena sukladno Zakonu o državnim službenicima te primjeni temeljem njega nove Uredbe o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika (NN 133/11) koji se u postupku ocjenjivanja u potpunosti primjenjuju s ocjenom za 2012. godinu, a koja se mora donijeti najkasnije do 28. veljače ove godine._x000D_
Č L A N O V I M A    S P H
P O V J E R E N I C I M A    S P H

_x000D_
Poštovani,
_x000D_
u posljednjih nekoliko dana zaprimili smo više upita članova u svezi primjene novog načina ocjenjivanja državnih službenika a u skladu s novim opisom ocjena sukladno Zakonu o državnim službenicima te primjeni temeljem njega nove Uredbe o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika (NN 133/11) koji se u postupku ocjenjivanja u potpunosti primjenjuju s ocjenom za 2012. godinu, a koja se mora donijeti najkasnije do 28. veljače ove godine.
_x000D_
Navedeni propisi uvode neke novine u načinu ocjenjivanja:
_x000D_
– detaljnije je razrađen sam način i postupak ocjenjivanja, uz obvezno praćenje rada državnih službenika tijekom cijele godine,_x000D_
– zadani su konkretni obrasci o ocjenjivanju s izvješćima o učincima rada pojedinog državnog službenika kao i preporukama za sljedeće razdoblje i dr.
_x000D_
Samo ocjene u samom opisu su izmijenjene u odnosu na prije. Ocjena koja ukazuju na dobar i kvalitetan rad te pouzdanost i pravodobnost u obavljanju službenih zadataka je „uspješan“ čiji opis glasi: „Državni službenik ocjenjuje se ocjenom “USPJEŠAN” ako pokazuje potrebnu razinu stručnosti i kompetencija, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje službe, koji svoje službene zadatke obavlja pravodobno i u skladu s pravilima struke, a pogreške u radu i postupanju su zanemarive.” Takva ocjena je prema prijedlogu zakonodavca predviđena za većinu državnih službenika i predstavlja pozitivnu ocjenu rada državnih službenika i osobe ocjenjene tom ocjenom ili višom mogu redovito napredovati u službi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (čl. 90.). 
_x000D_
Pored ocjene “uspješan” državni službenik može biti uz dodatne pretpostavke  ocjenjen i višom ocjenom i to ocjenom “primjeran” i “izuzetan”, uvjeti za dobivanje tih ocjena su sljedeći:
_x000D_
– ocjenom “primjeran” ocjenjuje se službenik ako pokazuje visoku razinu stručnosti i kompetencija, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju prvorazredno obavljanje službe, koji pored ispunjavanja uvjeta za ocjenu “uspješan” daje korisne prijedloge za unapređenje službe ili pokazuje iznimnu motivaciju za rad te postiže rezultate u radu bolje od predviđenih za radno mjesto na koje je raspoređen,_x000D_
– ocjenom “IZUZETAN”, ako pored ispunjavanja uvjeta za ocjenu prethodno navedene ocjene obavlja poslove u opsegu znatno većem od uobičajenog ili je inovativan i kreativan te aktivno sudjeluje u unapređenju upravnog područja ili se dodatno angažira u upravnom,_x000D_
području u kojem je zaposlen, odnosno upravnom području iz djelokruga državnog tijela, radom na poslovima i izvan opisa poslova radnog mjesta ili objavljivanjem stručnih radova ili publikacija ili sudjelovanjem kao predavač na stručnim savjetovanjima ili seminarima ili kao trener na radionicama u organiziranim programima izobrazbe sukladno ovom Zakonu, čime pridonosi svom osobnom profesionalnom razvoju i unapređenju rada u odgovarajućem upravnom području.
_x000D_
Iz svega navedenog je vidljivo da je namjera zakondavca da se ocjena “primjeran” daje državnim službenicima s visokim rezultatima rada, a ocjena “izuzetan” u iznimnim slučajevima propisanim i opisanim Zakonima, s tim da je naše mišljenje da službenik ne mora ostvariti sve uvjete za ocjenu “izuzetan” opisane u samom opisu ocjene u Zakonu već samo dio jer je npr. realno nemoguće da netko istovremeno obavlja poslove u opsegu znatno većem od uobičajenog, aktivno sudjeluje u unapređenju upravnog područja, objavljuje stručne radove ili publikacije, sudjelovanje kao predavač na stručnim savjetovanjima – tako nešto istodobno jedna osoba ne može obavljati tijekom jedne godine, stoga smatramo da je kod ove ocjene pored uvjeta za prethodne ocjene potrebno ostvariti i samo pojedine iz opisa ocjene.
_x000D_
Ono što je bitno – ocjena koja ukazuje na “lošiji” rad državnih službenika i koja predstavlja zapreku u daljnjem napredovanju te ukazuje na potrebu reakcije nadređenih i samog službenika je ocjena “zadovoljava”:
_x000D_
– ocjenom »ZADOVOLJAVA« ocjenjuje se državni službenik, ako pokazuje nižu razinu stručnosti i kompetencija od potrebne za uredno izvršavanje službenih zadataka, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete rada i preciznosti u obavljanju službe, koji ima pogreške u radu i postupanju, odnosno koji službene zadatke bez opravdanog razloga obavlja izvan rokova ili protivno pravilima struke, na čiji rad i postupanje nadređeni službenik ima primjedbe; _x000D_
– utjecaj ove ocjene je da se ukoliko je njome ocjenjen rukovodeći državni službenik na radnom mjestu glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda, zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija, ravnatelja ureda Vlade, predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te predstojnika ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave Vlada će iste razrješiti;
_x000D_
Najlošija ocjena sukladno Zakonu je “NE ZADOVOLJAVA”, koju državni službenik dobiva ako ne pokazuje potrebnu stručnost i kompetencije za ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada te pouzdanog i prihvatljivog obavljanja službe, koji ima značajne pogreške u radu ili postupanju, odnosno koji službene zadaće učestalo izvršava izvan rokova ili protivno pravilima struke te ne pokazuje interes za kvalitetu svog rada unatoč tome što nadređeni službenik ili čelnik tijela ima primjedbe na njegov rad i što ga upozorava na propuste i nepravilnosti, pod uvjetom da je najkasnije tri mjeseca prije isteka ocjenjivačkog razdoblja pisanim putem upozoren na mogućnost dobivanja negativne ocjene te ni nakon toga nije otklonio propuste i nepravilnosti u radu. Posljedica dobivanja ovakve ocjene je prestanak službe po “sili zakona” danom izvršnosti rješenja o ocjeni.
_x000D_
Ono što je bitno naglasiti je da ćemo, zbog neusklađenosti novih naziva godišnjih ocjena iz Zakona o državnim službenicima s nazivima ocjena iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu utvrđivanja prava na trajanje ukupnog godišnjeg odmora, pokrenuti prijedlog za usklađivanjem navedene odredbe primjereno novom sustavu ocjenjivanja.
_x000D_
Sve ocjene, od “uspješan” na više predstavljaju dobre ocjene za državne službenike, jedino, kao što smo naveli, ocjene “zadovoljava” i “ne zadovoljava” su ocjene koje značajnije utjeću na položaj državnih službenika.
_x000D_
Napominjemo da će se na policijske službenike primjenjivati novi sustav ocjenjivanja po posebnom propisu (Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika, NN 113/12). Isti će se primjenjivati počevši od 1. siječnja 2013. godine tako da će policijski službenici prve ocjene po novom sustavu ocjenjivanja dobiti u 2014. godini za 2013. godinu. Obzirom da su kriteriji i propisi nešto drugačiji u odnosu na propise koji reguliraju ocjenjivanje državnih službenika, o istom ćemo vas pismenim putem naknadno izvjestiti.
_x000D_
Na kraju, pozivamo sve državne službenike, koji su nezadovoljni svojom godišnjom ocjenom i smatraju da nije utemeljena, tj. da zaslužuju višu, da se obrate u Glavnu podružnicu SPH radi pružanja pravne pomoći u pisanju prigovora na rješenje o godišnjoj ocjeni.

S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI