Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU PRIMORSKO-GORANSKA

GP SPH za PU PG

GP SPH za PU PG

Statutom Sindikata policije Hrvatske od čl. 29. do čl. 45. opisan je rad Glavne podružnice SPH i njihovih tijela. Navedene članke objavljujemo u nastavku:

 

"GLAVNA PODRUŽNICA

 
Članak 29. 
 
Glavna podružnica je oblik sindikalnog ustroja, koju čine članovi, a mogu se organizirati unutar MUP-a. Glavne podružnice mogu se osnovati na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba. Ne može se osnovati Glavna podružnica na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba gdje je već postoji osnovana Glavna podružnica koja djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta. Glavnu podružnicu sačinjavaju Podružnice Sindikata na području njenog djelovanja. Glavna podružnica je u svom radu samostalna, ima svoj žiro-račun, te djeluje sukladno odredbama ovog Statuta. Glavna podružnica ima svoj pečat s nazivom Glavne podružnice, a u skladu sa čl. 5. ovoga Statuta. Za osnivanje Glavne podružnice, potrebno je deset članova Sindikata, koji donose Odluku o osnivanju, a koju mora prihvatiti Predsjedništvo Sindikata. 
 
Članak 30.
 
Tijela Glavne podružnice su:
 
Skupština Glavne podružnice
Povjerenstvo,
Izvršno povjerenstvo,
Odbori ili komisije,
Glavni povjerenik,
Zamjenik
 

SKUPŠTINA GLAVNE PODRUŽNICE 

 
Članak 31. 
 
Najviše tijelo Glavne podružnice je Skupština. Skupština Glavne podružnice, održava se najmanje jednom u pet godina. Skupštinu saziva Povjerenstvo, koje predlaže dnevni red i priprema radne materijale. Skupštinom predsjedava Radno povjerenstvo na čelu s Glavnim povjerenikom, a čine je Glavni povjerenik, Povjerenici podružnica i delegati. Podružnicu na Skupštini Glavne podružnice predstavlja Povjerenik, a na svakih započetih 50 članova Podružnice, ima pravo na jednog delegata.
 
Članak 32.
 
Zadaci Skupštine su:
 
usvajanje Izvješća o radu Glavnog povjerenika,
usvajanje Izvješća Nadzornog odbora Sindikata o izvršenom nadzoru poslovanja Glavne podružnice,
glasovanje za izbor ili razrješenje Glavnog povjerenika i Zamjenika povjerenika te Nadzornog odbora Glavne podružnice,
dodjela zahvalnica, plaketa i dr.
 

POVJERENSTVO 

 
Članak 33. 
 
Najviše tijelo Glavne podružnice između dvije Skupštine je Povjerenstvo koje čine Glavni povjerenik, Zamjenik i Povjerenici ili njihovi zamjenici. Sastaje se prema potrebi, a saziva ga Glavni povjerenik ili Predsjednik SPH. Radom Povjerenstva rukovodi Glavni povjerenik. Zadaci Povjerenstva su:
 
usvajanje Poslovnika o radu Glavne podružnice i njenih tijela,
koordinacija rada i pomoć ograncima u radu,
usvajanje pravilnika o financijskom poslovanju i financijskog plana, te odlučivanje o prihvaćanju financijskog izviješća Glavnog povjerenika,
biranje članova Izvršnog povjerenstva, na prijedlog Glavnog povjerenika,
na prijedlog Glavnog povjerenika imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata u Glavnoj podružnici, u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku ili budu odlukom Predsjedništva isključeni iz Sindikata, do njihovog izbora na prvoj Izbornoj Skupštini,
da poduzima potrebne aktivnosti za unapređenje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
da uvažavajući specifičnosti prostora i potreba, radi na osnivanju i organizaciji poslovnice trgovačkog društva ukoliko je ono osnovano od strane Sindikata, koje će najviše odgovarati interesima članstva,
da unaprjeđuje organizaciju Glavne podružnice donošenjem odluka, uputa i preporuka,
da organizira i sudjeluje u organiziranju obrazovanja Povjerenika,
da osigura informiranje u Glavnoj podružnici,
da donosi program rada i osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Skupštine i tijela koja osniva,
na prijedlog Glavnog povjerenika poništavanje Odluka Podružnice, a koje su u suprotnosti sa Odlukama Predsjedništva, Izvršnog predsjedništva, Predsjednika SPH, Glavnog povjerenika i Povjerenstva,
da razmatra i odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
verificira Odluke Podružnica.
Povjerenstvo odgovara za svoj rad Skupštini Glavne podružnice.  
 

IZVRŠNO POVJERENSTVO 

 
Članak 34. 
 
Izvršno Povjerenstvo je operativno tijelo koje djeluje po svim pitanjima za koja je zaduženo Povjerenstvo, a čine ga Glavni povjerenik, Zamjenik i 1-3 člana koje bira Povjerenstvo na prijedlog Glavnog povjerenika. Izvršno povjerenstvo saziva Glavni povjerenik. Zadaće Izvršnog povjerenstva su:
 
priprema materijala za sjednice Glavne podružnice,
provodi odluke Skupštine i Povjerenstva,
da se brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u Glavnoj podružnici i odnosima s poslodavcem i javnošću,
Izvršno povjerenstvo se sastaje po potrebi, a predsjedava mu Glavni povjerenik. Izvršno povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovorno je Skupštini Glavne podružnice i Povjerenstvu.   
 

GLAVNI POVJERENIK PODRUŽNICE

 
Članak 35. 
 
Glavni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjerenstvo i Glavnu podružnicu. Glavnog povjerenika bira Skupština Glavne podružnice iz redova Povjerenika. Glavni povjerenik djeluje samostalno te zastupa i štiti interese svojega članstva. Dužnosti Glavnog povjerenika su:
 
organizacija, provođenje i nadzor nad svim sindikalnim aktivnostima u Glavnoj podružnici,
provođenje odluka Skupštine Sindikata i izvršnih tijela Sindikata,
rukovodi Uredom Glavne podružnice i zaposlenim osobljem,
organiziranje i provođenje suradnje s drugim Glavnim podružnicama i Podružnicama,
sudjelovanje u ostvarivanju zaštite prava članova Sindikata,
predlaže Povjerenstvu Glavne podružnice financijski plan, te Povjerenstvu Glavne podružnice podnosi financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Povjerenstva,
donošenje hitnih Odluka važnih za djelovanje Glavne podružnice,
na osnovu donošenog financijskog plana upravlja sredstvima i imovinom Glavne podružnice.
Odluku o punom radnom vremenu Glavnog povjerenika, za rad u Sindikatu, donosi Predsjedništvo Sindikata. Za svoj rad Glavni povjerenik je odgovoran Skupštini Glavne podružnice, Predsjedništvu Sindikata i Povjerenstvu Glavne podružnice. Glavni povjerenik ne može aktivno sudjelovati u političkim strankama. U odsutnosti ili spriječenosti Glavnog povjerenika, zamjenjuje ga Zamjenik ili osoba koju on ovlasti.  
 

ZAMJENIK GLAVNOG POVJERENIKA 

 
Članak 36. 
 
Zamjenika Glavnog povjerenika bira Povjerenstvo Glavne podružnice na prijedlog Glavnog povjerenika. Zamjenik Glavnog povjerenika mijenja Glavnog povjerenika u slučaju njegove spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjere Glavni povjerenik ili Povjerenstvo Glavne podružnice. Za svoj rad Zamjenik Glavnog povjerenika odgovoran je Skupštini, Povjerenstvu Glavne podružnice i Glavnom povjereniku.
 

ODBORI ILI KOMISIJE GLAVNE PODRUŽNICE 

 
Članak 37. 
 
Odbore ili komisije Glavne podružnice čine tri člana koje bira Povjerenstvo, a osnivaju se prema potrebama rada Glavne podružnice. Članovi odbora ili komisije Glavne podružnice na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju Predsjednika odbora, a sastaju se u pravilu jednom u tri mjeseca ili po potrebi. Za svoj rad odgovorni su Glavnog povjereniku, Povjerenstvu i Skupštini Glavne podružnice. 
 

PODRUŽNICA

 
Članak 38. 
 
Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik SPH koji se može osnovati, na nivou Policijskih postaja i drugih ustrojstvenih jedinica u državnim tijelima, u kojima je učlanjeno najmanje 5 članova Sindikata. Sjednice Podružnice saziva Povjerenik Podružnice uz suglasnost Glavnog povjerenika, a ako ga Podružnica nema, Glavni povjerenik. Sve odluke Podružnica se donosi većinom glasova svih članova.  
 

POVJERENIK

 
Članak 39. 
 
Povjerenika imenuje i opoziva Glavni povjerenik Podružnice. Povjerenik štiti radna i socijalna prava članova svoje Podružnice i zastupa Podružnicu u Povjerenstvu Glavne podružnice. Povjerenik Podružnice ne može biti član drugog sindikata osim SPH.
 

VI. POSTUPAK IZBORA, OPOZIVA I ODLUČIVANJA  

 
Članak 40. 
 
Izbori za Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Statutarnu komisiju, Nadzorni odbor i Glavnog povjerenika su tajni, s tim da se kandidature moraju dostaviti Izbornoj komisiji, koje bira Predsjedništvo Sindikata, najmanje 15 dana prije izbora. Na prijedlog Predsjednika, Skupština Sindikata ili na prijedlog Glavnog povjerenika, Skupština Glavne podružnice može donijeti Odluku, da se izbor dužnosnika Sindikata iz stavka 1. ovoga članka, može izvršiti javnim glasovanjem. Uz kandidaturu svaki kandidat mora priložiti najmanje 5 potpisa Glavnih povjerenika, ako se kandidira za funkciju u SPH, te 1/3 potpisa Povjerenika, ako se kandidira na funkcije u Glavnoj Podružnicama, koji ga podržavaju u kandidaturi. Kandidat za Predsjednika SPH ili njegovog Zamjenika, da bi imao pravovaljanu kandidaturu mora imati potpisanu kandidaturu s najmanje 1/3 Glavnih povjerenika. Kandidati za tijela u SPH i Glavnim podružnicama, ne mogu biti članovi drugih sindikata osim SPH. Glavni povjerenici i Povjerenici, mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata ako se na funkciju za koju se kandidira bira samo jedan član, a ako se bira više članova onda mogu podržati najviše dva kandidata. Izbori su pravovaljani ako je nazočno 2/3 članova biračkog tijela, a izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova biračkog tijela. Ako u prvom krugu niti jedan kandidat, ne dobije potrebnu većinu glasova, održava se drugi krug izbora. U drugi krug izbora ulaze dva kandidata, koja su dobila u prvom krugu najveći broj glasova, a izabran je onaj koji dobije više glasova. U slučaju da se bira više kandidata, izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Sva tijela Sindikata biraju se na pet godina bez ograničenja broja mandata. Predsjednik SPH je onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu, nazočnih članova biračkog tijela. 
 
Članak 41. 
 
Statut Sindikata donosi Skupština SPH, a prihvaćen je ako ga podrži natpolovična većina nazočnih na Skupštini SPH. 
 
Članak 42. 
 
Predsjedništvo SPH, može donositi pravovaljane Odluke, ukoliko je na njemu prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva. Odluke se donose većinom nazočnih glasova. 
 
Članak 43. 
 
Tijelo u SPH i Glavnim podružnicama sindikata, može pravovaljano odlučiti ako je nazočna natpolovična većina ukupnog broja njegovih članova. Sve odluke donose se javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova tijela. 
 
Članak 44. 
 
Opoziv članova tijela i dužnosnika u SPH i Glavnim podružnicama, obavlja se na način na koji su birani. O pokretanju postupka opoziva odlučuje tijelo, čiji je član osoba, za koju se traži opoziv. 
 
Članak 45. 
 
Član tijela Sindikata i dužnosnik može podnijeti ostavku, koju je dužan obrazložiti u pisanom obliku."