Općenito

“Pripadnika policije ogovara javnost, kritiziraju pripovjedači, ismijavaju ga u filmovima, kritiziraju u listovima, a ne podržavaju ga ni tužitelji ni suci, izbjegavaju ga oni koji ga se boje, kriminalci ga mrze, svi ga varaju, glupi i prevarantski političari pak ga šutiraju naokolo kao da je lopta. Izložen je mnogim iskušenjima i pogibeljima, osuđuju ga kad primjenjuje propise, a otpuštaju iz službe, ako to ne čini. Misle da mora imati izobrazbu vojnika, liječnika, odvjetnika, diplomata i odgajatelja za plaću koja je manja od one koju ima nadničar.”

(Prema Morrisu i Hawkinsu)

Policija je dio redarstvenih snaga. Policijski službenici su zaposlenici MUP-a, većinom unutar Ravnateljstva policije.
U MUP-u, pored policijskih službenika rade i državnih službenici i namještenici.
Sindikat policije Hrvatske, iako u svom nazivu sadrži naziv policija, okuplja članove i policijske službenike i državne službenike i namještenike.
Članom SPH može postati svaki zaposlenik MUP-a, zaposlenik sindikata i drugih državnih i javnih tijela, na području Republike Hrvatske koji se dobrovoljno učlani u SPH potpisivanjem pristupnice, te ispunjava svoje članske obveze.

Ministarstvo unutarnjih poslova:
 1. obavlja poslove u svezi s upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala, uključujući planiranje i utvrđivanje potreba za prijamom u policiju, provođenje postupka prijama, napredovanja, ocjenjivanja rada i učinkovitosti, nagrađivanja i kontinuiranog obrazovanja policijskih službenika te obavlja i druge poslove u svezi s radnopravnim statusom policijskih službenika,
 2. planira i utvrđuje strategiju obrazovanja policijskih službenika koju provodi Policijska akademija,
 3. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju informacijskog, radiokomunikacijskog, telekomunikacijskog i sigurnosno-zaštićenog kriptološkog sustava za potrebe policije,
 4. utvrđuje potrebe i nabavlja tehnička i materijalna sredstva za rad policije,
 5. vodi brigu o sigurnosti, zdravlju i zaštiti policijskih službenika pri obavljanju službenih poslova te o dostojanstvu policijske službe,
 6. organizira i provodi unutarnju kontrolu i nadzor rada službenika i ustrojstvenih jedinica,
 7. organizira i provodi unutarnju reviziju poslovnih procesa financiranih iz sredstava državnog proračuna i sredstava Europske unije,
 8. osigurava dušebrižništvo za vjernike zaposlenike Ministarstva,
 9. organizira međunarodnu suradnju policije i obavlja poslove vezane za pridruživanje europskim integracijama te upućivanje policijskih službenika na rad u inozemstvo,
 10. donosi razvojne, organizacijske i druge temeljne smjernice za rad,
 11. donosi planove o korištenju materijalnih i financijskih sredstava i nadzire njihovu provedbu,
 12. obavlja i druge poslove vezane za podršku operativnim aktivnostima policije,
 13. obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

Policija je jedinstveno organizirana u tri hijerarhijske razine:

 1. Ravnateljstvo policije,
 2. policijske uprave,
 3. policijske postaje.

Radom policije i Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj) koji za svoj rad odgovara ministru.
Radom policijske uprave upravlja načelnik policijske uprave koji za svoj rad odgovara glavnom ravnatelju i ministru.
Radom policijske postaje rukovodi načelnik policijske postaje koji za svoj rad odgovara načelniku policijske uprave.

Ravnateljstvo policije:

 1. procjenjuje stanje sigurnosti, predviđa vjerojatni razvoj sigurnosne situacije, procjenjuje rizike, definira prioritete postupanja te planira mjere i radnje, kao i potrebne resurse, na temelju čega donosi Stratešku procjenu kao temeljni dokument iz djelokruga policije na nacionalnoj razini,
 2. na temelju Strateške procjene donosi Strateški plan rada policije,
 3. usklađuje, usmjerava, koordinira i nadzire rad policijskih uprava,
 4. izravno obavlja poslove iz svog djelokruga i sudjeluje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga policijskih uprava,
 5. skrbi o provedbi međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata iz svoje nadležnosti,
 6. predlaže i provodi programe obrazovanja policijskih službenika,
 7. donosi standarde za opremu, tehnička i materijalna sredstva policije,
 8. skrbi o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima, sukladno posebnim propisima.